W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego, roku akademickiego 2019/2020, informuję:

 • zaliczenia przedmiotów w poszczególnych grupach laboratoryjnych odbywać się będą w terminach i lokalizacjach zgodnych z planem dostępnym na stronie e-bialek.pl/apsl/plan-zajec opracowanym w oparciu o plany zajęć poszczególnych jednostek dydaktycznych Uczelni,

 • w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie mailowym z prowadzącą, student może podejść do zaliczenia z inną grupą w terminie i lokalizacji jak wyżej,
  .
 • na zajęciach zaliczeniowych student przedstawia swoje prace (obowiązuje forma elektroniczna – wydruki w formie papierowej nie będą uwzględniane) oraz odpowiada na pytania prowadzącej dotyczące prac na podstawie których jest oceniany,
  .
 • wpis do karty zaliczeniowej dokonywany jest w dniu zaliczenia – bezpośrednio po dokonaniu oceny,
  .
 • data zaliczeń poprawkowych ustalona zostanie w terminie zimowej sesji poprawkowej, tj. 10.02.2020 do 16.02.2020 – proszę śledzić Aktualności.

Uwaga:
Ocenie podlegają prace przekazane prowadzącej (przesłane drogą mailową lub udostępnione w chmurze) podczas zajęć zaliczeniowych. Prace przesłane w innych terminach nie są brane pod uwagę.