Tydzień Otwartej Edukacji, 2020

W roku 2020 Tydzień Otwartej Edukacji przypada na 2-6 marca. Wiele instytucji na świecie, którym zależy na tym, żeby materiały edukacyjne były dostępne za darmo w sieci dla wszystkich zainteresowanych, organizuje wiele interesujących wydarzeń. Można je prześledzić na oficjalnych stronach Tygodnia. EBIB i KOED zachęca także polskie instytucje edukacyjne i kulturalne a także naukowe do organizowania wydarzeń lub akcji promocyjnych, na świecie jest wiele wykluczonych grup obywateli, którzy dzięki otwartości mogą się kształcić i poprawiać swój los, możemy im w tym pomóc. Jak to robić? Można skorzystać z porad na stronie How to participate. W roku 2019 OEW brało udział ponad 6,450 uczestników ze 123 krajów.

Źródło: https://uwolnijnauke.pl/archiwa/3235

Nasze działania

Wzorem lat ubiegłych włączamy się w działań związanych z otwartością. Po raz kolejny studenci zapoznają się z tematem otwartości zasobów cyfrowych,  licencjami CC. Dodatkowo poruszony zostanie temat dostępności cyfrowej, tj.

Od 23 maja 2019 roku w Polsce obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zobowiązuje ona podmioty publiczne (jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe) do dostosowania serwisów internetowych do wymagań normy europejskiej EN 301 549 V2.1.2 (norma ta zawiera wytyczne standardu WCAG 2.1 na poziomie AA). Szczegółowy zakres wymagań dotyczących poziomu dostępności dla poszczególnych kryteriów został też sprecyzowany w załączniku do Ustawy.

Zgodnie z ustawą:

  • Podmioty publiczne, których strony www powstały po 23 września 2018 roku mają czas na zapewnienie ich dostępności do dnia 23 września 2019 roku.
  • Podmioty publiczne, których strony www istniały przed 23 września 2018 mają czas na dostosowanie ich do dnia 23 września 2020 roku.
  • Aplikacje mobilne podmiotów publicznych mają zostać dostosowane do dnia 23 czerwca 2021 roku.

Ustawy nie stosuje się m.in. do:

  • Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 roku.
  • Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 zastąpiła Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które weszło w życie 31 maja 2012 roku i zobowiązywało podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. Wymagała ona zapewnienia dostępności serwisów administracji publicznej nie później niż do dnia 30 maja 2015 r.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_(WWW)