W dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2020, do e-dziekanatu wpisane zostały oceny końcowe z semestru, z przedmiotu Użytkowanie IT – moduły ECDL STANDARD. Przypominam, że ocena końcowa to średnia ważona (brane są pod uwagę punkty ECTS: lab. 2 pkt, konw. 1 pkt) uwzględniająca przedmioty:

  • dla studiów stacjonarnych – laboratorium audytoryjne, laboratorium komputerowe, konwersatorium,
  • dla studiów niestacjonarnych – laboratorium komputerowe, konwersatorium.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej było uzyskanie zaliczenia z wszystkich w/w przedmiotów. Informacje o ocenach z poszczególnych przedmiotów dostępne są w e-dziekanacie.

Zapraszam do zapoznania się z wpisami. W raze pytań proszę o kontakt mailowy w nieprzekraczalnym terminie do końca letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca września 2020.