Wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Absolwentka Politechniki – Wydziału Informatyki i Techniki Obliczeniowej, studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Informatyki /przewód doktorski nie został otwarty/,

Doświadczenie zawodowe:

 • konstruktor w ZMP Mera Błonie – opracowanie programów do testowania drukarek w procesie ich produkcji,  instruktor pracowni komputerowej szkoły przyzakładowej Mera Błonie,
 • specjalista ds. wdrożeń w firmie Inwestprojekt Słupsk – wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, opracowanie dokumentacji, systemów pomocy oprogramowania, materiałów promocyjnych i szkoleniowych, budowa i zarządzanie witryną internetową Firmy,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – kursy, szkolenia, doradztwo – obszar ICT,
 • nauczyciel akademicki, autorka i koordynator treści witryny Uczelni, odpowiedzialna za wizerunek Uczelni w mediach społecznościowych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania,
 • nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk,
 • nauczyciel akademicki w Akademii Pomorskiej – Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych, autorka własnej strony www dla studentów zawierającej materiały dydaktyczne, w tym powstałe w ramach światowych wydarzeń związanych z popularyzacją nauki.

Obszary badań:

 • witryny WWW dedykowane wyszukiwarkom internetowym,
 • optymalizacja witryn WWW (SEO),
 • marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM),
 • ontologie dziedzinowe, modele ontologiczne,
 • sieci semantyczne.

Orcid ID

Lista artykułów

 • E. Białek i K. Białek, „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, w Hanza wczoraj dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie, Słupsk, 2005.
 • E. Białek, „Ocena skuteczności pozycji linku w rankingach wyszukiwarek internetowych”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2007, pp. 29-43.
 • E. Białek, „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”, w Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, tom II, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2007, pp. 165-176.
 • E. Białek i K. Białek, „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 3, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2008, pp. 15-23.
 • E. Białek, „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, w Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2008, pp. 292-300.
 • E. Białek, „Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, w Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 582, Ekonomiczne problemy usług Nr 48, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2010, pp. 201-211.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Próba uporządkowania terminologicznego chaosu”, SemSpecialist, nr 5, 2011.
 • E. Białek, „Wyszukiwalność witryny internetowej. Zasada Pareto (80/20) czy „długi ogon”?”, SemSpecialist, nr 6, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Trendy i sezonowość w turystyce”, SemSpecialist, nr 7, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Badanie trendów i sezonowości”, w Informatyczne systemy zarządzania (Wybrane zastosowania), tom 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2011, pp. 7-19.
 • E. Białek i K. Białek, „Budowa semantycznego jądra witryny internetowej”, w Zeszyty Naukowe WHSZ w Słupsku 8/2011, Studia społeczno – ekonomiczne, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2011, pp. 108-116.
 • E. Białek, M. Zajkowska, „Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego,” w Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 10/59/2013, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, Warszawa, SGGW, 2013, pp. 45-55.
 • E. Matuska, E. Białek „Ageizm in Human Resources Practices Case of Poland,” w Human Potential Development Conference, Zilina, University of Zilina, 2013, pp. 236-247.
 • E. Białek, K. Białek „Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,” w Human Potential Development an Innovative Trends and Conclusion for XXI Century, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2014, pp. 15-24.
 • E Białek „Kompetencje informatyczne na polskim rynku pracy – badanie zapytań do wyszukiwarek internetowych”, publikacja w monografii „Zmiany na rynku pracy”, Akademia Pomorska, 2020

 Lista referatów, wystąpień

 • „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, międzynarodowa konferencja naukowa „Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie”, Słupsk, 2005.
 • „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”,
  I konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2007.
 • „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, V krajowa konferencja „XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki”, Koszalin, 2008.
 • „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, II konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2008.
 • „Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, III konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2010.
 • „Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,”
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój Potencjału Ludzkiego Innowacyjne Trendy i Konkluzje na XXI wiek, Słupsk, 2014.
 • „Bezpieczni w cyberprzestrzeni – od juniora do seniora, prezentacja działań w ramach projektów latarnicy.pl, cyfrowobezpieczni pl”, Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Wyzwania i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa strukturalnego i personalnego, Słupsk, 2017.
 • „Kompetencje cyfrowe wobec wyzwań współczesności”, Konferencja Naukowa pn. “Współczesny Człowiek Wobec Zagrożeń w Cyberprzestrzeni”, AP Słupsk, 2019.
 • Prelegentka – moduł Kompetencje Cyfrowe da Rozwoju – w Poszukiwaniu Drogi do Celu, 21. Konferencja Miasta w Internecie, Przełomy i Koleiny Cyfrowego Państwa INNOWACJA – INTELIGENCJA – INTERAKCJA, Gdańsk, 2017.

Udział w projektach

granty indywidualne

 • Własna firma po 45. roku życia – w ramach projektu, którego celem było aktywne wspieranie samozatrudnienia oraz zapewnienie przedsiębiorcom – osobom po 45 roku życia pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia – finansowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja działań „Otwórz okno na cyfrowy świat, poznaj świat i daj się poznać światu” w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans – finansowany w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Latarnik Polski Cyfrowej)

działania w projektach

 • Edukator w projekcie e-Minder – finansowany w ramach 5 Programu Ramowego Badań Rozwoju Technicznego ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz Komisji Europejskiej dla  Województwa Pomorskiego.
 • Budowa i zarządzanie treścią witryny www projektu „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku” – finansowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013, zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
 • Edukator, budowa i zarządzanie treścią witryny www Lince/Erasmus+ – partnerskiego projektu organizacji  z  Hiszpanii, Włoch i Polski (NOT Szczecin, Akademia Pomorska) którego głównym celem jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody opartej na projektach.
 • „USTA SŁUPSKA” – projekt dofinansowany przez program LECHSTARTER, realizowany przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej, którego celem było zbudowanie filmu –  portretu Słupska i Ustki widzianego oczami wyobraźni samych mieszkańców. Udział w charakterze uczestnika, w tym warsztatów operatorskich, reżyserskich, scenograficznych oraz aktorskich
 • Projekt cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odpowiadający na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach, realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział w charakterze edukatora

Kursy, szkolenia – tematyka

 • e-usługi w administracji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • prawo autorskie, licencje CC,
 • otwarte zasoby edukacyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • dostępne strony www,
 • media społecznościowe w biznesie,
 • narzędzia TIK w szkolnictwie wyższym,
 • programowanie dla dzieci,
 • edukacja osób dorosłych,
 • prezentacje i wystąpienia publiczne,
 • warsztaty teatralne w edukacji.

Uzyskane tytuły, certyfikaty:

 1. Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021, 2021-2022, 2022-23, 2023-24
 2. Local Volunteer Code.org
 3. Adobe Creative Educator
 4. Mote Certified Educator
 5. Kami Certified Educator
 6. Book Creator Certified Author Level 1
 7. Wakelet Community Member

Odbyte kursy, szkolenia (wybór)

 • Microsoft dla edukacji:
 • Szkolenia dla edukatorów na platformie Microsoft dla edukacji – ponad 200 kursów, indywidualnych konsultacji, w tym będące częścią 12 ścieżek edukacyjnych:
  • Hybrid Learning Strategies for Success
  • Blended approaches for a modern learning environment
  • Continue the learning with Office 365 and Windows
  • Getting started: Digital classroom and student voice
  • Supporting Social and Emotional Learning with Microsoft Tools
  • STEM Level I
  • Office 365 Teacher Academy
  • Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Modern teaching and learning
  • OneNote Teacher Academy
  • 21st Century Learning Design
  • MIE Trainer Academy
  • Microsoft in Education
  • Akademii Cyfrowego Edukatora
  • Cykliczne potkania warsztatowe, aktywność w mediach społecznościowych (grupy zamknięte, w tym międzynarodowe) dedykowane grupie MIEE
 • Google
  Szkolenia dla edukatorów na platformie Google:

  • Getting Started with Google for Education – kurs
  • Internetowe Rewolucje – kurs
 • Ministerstwo Cyfryzacji / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Tworzenie dostępnych cyfrowo treści www – szkolenie dla webmasterów
  • Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów
  • ETR – Easy To Read – przygotowanie tekstów łatwych do czytania w urzędach
 • Platforma Navoica.pl – kursy uczelni wyższych
  • Podstawy sztucznej inteligencji, OPI PIB
  • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy nauczyciela, UAM Poznań
  • Technologie Informatyczne, Politechnika Łódzka
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Warszawski Instytut Bankowości
  • Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
  • Metoda projektów krok po kroku czyli jak kreatywnie osiągać cele, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze, UAM Poznań
  • Jak pracować w zespole zdalnie?, Parlament Studentów RP
  • Jak skutecznie prezentować swoje osiągnięcia przed publicznością, Parlament Studentów RP
  • Zarządzanie procesem uczenia się, Akademia WSB
  • Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Nauka programowania przez zabawę z dzieckiem w wieku 7-10 lat, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
  • Badawcze kompetencje informacyjne w pracy naukowej, Politechnika Krakowska
  • Psycholog w sieci, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Mindfulness w rozwoju osobistym i zawodowym, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • NCBiR
  • Otwarte dane – wprowadzenie dla użytkowników, twórców i programistów
  • Nie wszystkie prawa muszą być zastrzeżone” – czyli otwarte licencje w teorii i praktyce
  • Standard WCAG 2.0. Wprowadzenie do dostępności
  • Jak skutecznie prowadzić projekty technologiczne na styku sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego
 • Platforma OSE IT Szkoła – 68 kursów
 • Europass, Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych Moduł: PI M21 Zdalne Nauczanie
 • European Schoolnet Academy „EU Code Week Icebreaker Rerun”
 • Parlament Europejski Biuro w Polsce, wspólnie.eu „Jak efektywnie działać w sieci”
 • Akademia Data Science „Sztuczna Inteligencja dla Ludzi”
 • SpołEd „Otwarte zasoby edukacyjne”
 • Akademia PARP „Media społecznościowe w biznesie”
 • Akademia Edukatorów IT FOR SHE, cykl szkoleń w ramach Perspektywy Women in Tech
 • Aktywna Akademia 5 +, cykl webinarów z Ekspertem ds. nadużyć w nauce dr. hab. n. med. Markiem Wrońskim, Akademia Pomorska
 • Działam – Upowszechniania – Inspiruję, cykl szkoleń z zakresu upowszechniania, działań marketingowych oraz komunikacyjnych, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Archipelag Pokoleń, Erasmus + – edukacja przez całe życie, cykl szkoleń, warsztaty
 • Pozostałe firmy, organizacje z których ofert szkoleniowych korzystam regularnie – obszary: ICT, bezpieczeństwo cyfrowe, prawo autorskie, dostępność cyfrowa, archiwistyka cyfrowa, kultura w sieci:
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum e-learningu AGH
  • Cisco Networking Academy
  • PCG Akademia
  • Centralny Dom Technologii
  • Centrum Nauki Kopernik
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Centrum Cyfrowe
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | FINA
  • Narodowe Centrum Kultury
  • Fundacja Sektor 3.0
  • Fundacja Media 3.0
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Fundacja Nowoczesna Polska
  • Fundacja Szkoła z Klasą
  • Fundacja TechSoup
  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Siódmy Zmysł
  • Fundacja Dobra Sieć
  • Fundacja Panoptykon
  • Fundacja Katalyst Education – Mapa Karier
  • Koalicja Otwartej Edukacji
  • Wikimedia Polska
  • Your Roots in Poland
  • Centrum Archiwistyki Społecznej
  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  • Aktywator Witaj Świecie
  • Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
  • Kielecki Park Technologiczny
  • Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
  • Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • EBIB – Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji
  • Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk
  • Mazowiecki Instytut Kultury
  • Strefa Kultury Wrocław
  • Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
  • Fundacja Kino Szkoła
  • Evenea
  • ClickMeeting Team
  • Sukces TO JA
  • Giganci Programowania
  • PixBlocks, UAM Poznań
  • The Awwwesomes
  • Portal ngo.pl
  • pl
  • MyDigitalLife
  • Esri Polska
  • Wolters Kluwer Polska
  • American Corner
  • Dział Kultury, Ambasada USA
  • NASA
  • RETHINK
  • Hadi Partovi (Code.org)

Popularyzacja nauki, działania na rzecz społeczności lokalnej

Konferencja Naukowa – Akademia Pomorska, 2019

działania cykliczne z udziałem studentów

 • Hour of Code / Godzina Kodowania – grudzień
 • International Open Access Week / Tydzień Otwartej Nauki – październik
 • Europe Code Week / Tydzień Kodowania – październik
 • Erasmus Days – październik
 • European Cyber Security Month / Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa  – październik
 • All Digital Week / Tydzień z Internetem – marzec
 • Open Educaton Week / Tydzień Otwartej Edukacji – marzec
 • Tydzień z Internetem – marzec
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – luty

pozostałe – udział własny

 • Konkurs na remiks wolnej kultury POUŻYWAJ SOBIE! – wsparcie promocyjne
 • Kampania „Jesteś twórcą – masz prawo” – wsparcie promocyjne
 • Warsztaty teatralne, performance na otwarcie wystawy w ramach Kampanii Słupsk i Ustka Miastami bez nienawiści – wrzesień 2017
 • Projekt „Światłem pisane” – fotografia cyfrowa, obróbki grafiki. Wystawa w słupskiej Baszcie Czarownic materiałów (zdjęcia, prace twórcze, publikacja) będących rezultatem Projektu
 • Konkurs Quatrathlon Informatyczny – członkini komitetu organizacyjnego
 • Wsparcie mentoringowe uczennic II LO w Słupsku, projekt “Informatyka na obcasach”. Udział w wydarzeniu „DZIEWCZYNĄ jestem i nic co „męskie” nie będzie mi obce” – Dzień Kobiet, dzień kodowania dla uczennic szkół ze Słupska
 • Startuj w Słupsku – uczestnictwo w Gali Finałowej – wykład, członkini komisji oceniającej zwycięski projekt Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Cyfryzacji “CodeWeek – 1000 pierwszych inicjatyw online” w ramach Tygodnia Kodowania”2020
 • Laureatka konkursu Kancelarii Premiera Rady Ministrów „Portal Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa” 2021
 • Prowadzenie własnej strony internetowej e-bialek.pl/apsl dedykowanej studentom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pracą zdalną, dostosowanie strony www i materiałów dla studentów z Ukrainy- automatyczne tłumaczenie – dot. studentów wymiany semestralnej
 • od 2003 roku prowadzenie autorskich serwisów internetowych z poezją, blogów, w tym edukacyjnych dla dzieci i osób dojrzałych (około 5000 pojedynczych stron www)
 • Prowadzenie stron na FB – informacje o darmowych kursach, szkoleniach, inicjatywach aktywizujących studentów:
  • ICT for Free – obszar IT
  • Zmieniamy bo chcemy – obszar ekologii
  • Zarządzanie w Słupsku – obszar zarządzania, inicjatywy lokalne

po godzinach

Szczegóły na stronie e-bialek.pl

Z ostatniej chwili – rok 2022 – 2023

 

szczegóły na stronie e-bialek.pl/apsl

Kontakt

e-mail: ebialekapsl @ gmail.com