Wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Absolwentka Politechniki – Wydziału Informatyki i Techniki Obliczeniowej, studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Informatyki /przewód doktorski nie został otwarty/,

Doświadczenie zawodowe:

 • konstruktor w ZMP Mera Błonie – opracowanie programów do testowania drukarek w procesie ich produkcji,  instruktor pracowni komputerowej szkoły przyzakładowej Mera Błonie,
 • specjalista ds. wdrożeń w firmie Inwestprojekt Słupsk – wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, opracowanie dokumentacji, systemów pomocy oprogramowania, materiałów promocyjnych i szkoleniowych, budowa i zarządzanie witryną internetową Firmy,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – kursy, szkolenia, doradztwo – obszar ICT,
 • nauczyciel akademicki, autorka i koordynator treści witryny Uczelni, odpowiedzialna za wizerunek Uczelni w mediach społecznościowych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania,
 • nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk,
 • nauczyciel akademicki w Akademii Pomorskiej – Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych, autorka własnej strony www dla studentów zawierającej materiały dydaktyczne, w tym powstałe w ramach światowych wydarzeń związanych z popularyzacją nauki.

Obszary badań:

 • witryny WWW dedykowane wyszukiwarkom internetowym,
 • optymalizacja witryn WWW (SEO),
 • marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM),
 • ontologie dziedzinowe, modele ontologiczne,
 • sieci semantyczne.

Orcid ID

Lista artykułów

 • E. Białek i K. Białek, „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, w Hanza wczoraj dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie, Słupsk, 2005.
 • E. Białek, „Ocena skuteczności pozycji linku w rankingach wyszukiwarek internetowych”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2007, pp. 29-43.
 • E. Białek, „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”, w Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, tom II, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2007, pp. 165-176.
 • E. Białek i K. Białek, „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 3, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2008, pp. 15-23.
 • E. Białek, „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, w Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2008, pp. 292-300.
 • E. Białek, „Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, w Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 582, Ekonomiczne problemy usług Nr 48, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2010, pp. 201-211.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Próba uporządkowania terminologicznego chaosu”, SemSpecialist, nr 5, 2011.
 • E. Białek, „Wyszukiwalność witryny internetowej. Zasada Pareto (80/20) czy “długi ogon”?”, SemSpecialist, nr 6, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Trendy i sezonowość w turystyce”, SemSpecialist, nr 7, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Badanie trendów i sezonowości”, w Informatyczne systemy zarządzania (Wybrane zastosowania), tom 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2011, pp. 7-19.
 • E. Białek i K. Białek, „Budowa semantycznego jądra witryny internetowej”, w Zeszyty Naukowe WHSZ w Słupsku 8/2011, Studia społeczno – ekonomiczne, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2011, pp. 108-116.
 • E. Białek, M. Zajkowska, „Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego,” w Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 10/59/2013, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, Warszawa, SGGW, 2013, pp. 45-55.
 • E. Matuska, E. Białek „Ageizm in Human Resources Practices Case of Poland,” w Human Potential Development Conference, Zilina, University of Zilina, 2013, pp. 236-247.
 • E. Białek, K. Białek „Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,” w Human Potential Development an Innovative Trends and Conclusion for XXI Century, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2014, pp. 15-24.
 • E Białek „Kompetencje informatyczne na polskim rynku pracy – badanie zapytań do wyszukiwarek internetowych”, publikacja w monografii “Zmiany na rynku pracy”, Akademia Pomorska, 2020

 Lista referatów, wystąpień

 • „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, międzynarodowa konferencja naukowa „Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie”, Słupsk, 2005.
 • „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”,
  I konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2007.
 • „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, V krajowa konferencja „XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki”, Koszalin, 2008.
 • „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, II konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2008.
 • “Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, III konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2010.
 • “Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,”
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój Potencjału Ludzkiego Innowacyjne Trendy i Konkluzje na XXI wiek, Słupsk, 2014.
 • “Bezpieczni w cyberprzestrzeni – od juniora do seniora, prezentacja działań w ramach projektów latarnicy.pl, cyfrowobezpieczni pl”, Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Wyzwania i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa strukturalnego i personalnego, Słupsk, 2017.
 • „Kompetencje cyfrowe wobec wyzwań współczesności”, Konferencja Naukowa pn. “Współczesny Człowiek Wobec Zagrożeń w Cyberprzestrzeni”, AP Słupsk, 2019.
 • Prelegentka – moduł Kompetencje Cyfrowe da Rozwoju – w Poszukiwaniu Drogi do Celu, 21. Konferencja Miasta w Internecie, Przełomy i Koleiny Cyfrowego Państwa INNOWACJA – INTELIGENCJA – INTERAKCJA, Gdańsk, 2017.

Udział w projektach

granty indywidualne

 • Własna firma po 45. roku życia – w ramach projektu, którego celem było aktywne wspieranie samozatrudnienia oraz zapewnienie przedsiębiorcom – osobom po 45 roku życia pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia – finansowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja działań “Otwórz okno na cyfrowy świat, poznaj świat i daj się poznać światu” w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans – finansowany w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Latarnik Polski Cyfrowej)

działania w projektach

 • Edukator w projekcie e-Minder – finansowany w ramach 5 Programu Ramowego Badań Rozwoju Technicznego ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz Komisji Europejskiej dla  Województwa Pomorskiego.
 • Budowa i zarządzanie treścią witryny www projektu „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku” – finansowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013, zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
 • Edukator, budowa i zarządzanie treścią witryny www Lince/Erasmus+ – partnerskiego projektu organizacji  z  Hiszpanii, Włoch i Polski (NOT Szczecin, Akademia Pomorska) którego głównym celem jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody opartej na projektach.
 • „USTA SŁUPSKA” – projekt dofinansowany przez program LECHSTARTER, realizowany przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej, którego celem było zbudowanie filmu –  portretu Słupska i Ustki widzianego oczami wyobraźni samych mieszkańców. Udział w charakterze uczestnika, w tym warsztatów operatorskich, reżyserskich, scenograficznych oraz aktorskich
 • Projekt cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odpowiadający na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach, realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział w charakterze edukatora

Kursy, szkolenia – tematyka

 • e-usługi w administracji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • prawo autorskie, licencje CC,
 • otwarte zasoby edukacyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • dostępne strony www,
 • media społecznościowe w biznesie,
 • narzędzia TIK w szkolnictwie wyższym,
 • programowanie dla dzieci,
 • edukacja osób dorosłych,
 • prezentacje i wystąpienia publiczne,
 • warsztaty teatralne w edukacji.

Konferencje, Kongresy, Warsztaty (wybrane)

online

 1. IV Kongres Edukacji, FRSE, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności , sierpień 2021,
 2. Jak powstaje wiedza. Konferencja Pokazać przekazać, Seminarium Logika algorytmów – jak rozmawiać o sztucznej inteligencji? – sierpień 2021, Centrum Nauki Kopernik
 3. Międzynarodowa Konferencja Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja, w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), sierpień 2021
 4. Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku, konferencja objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, sierpień 2021
 5. EdChangeGlobal and QiqoChat, lipiec 2021
 6. World 1st International Conference on Online Social Environments for Active Ageing, University of Aveiro, Aveiro Portugal, lipiec 2021
 7. Umiejętności cyfrowe po pandemii – edukacja, praca, relacje, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, PTI, czerwiec 2021
 8. Konferencja Open Space Technology „Ekonomia Społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czerwiec 2021
 9. Meetyoo conferencing GmbH, The Future of DIGITAL EVENTS Digital Deep DiveVol. 2, czerwiec 2021
 10. 52 Sympozjum GAP, Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, styczeń 2021
 11. Festiwal Sektor 3.0 Better Living, maj 2021
 12. Impact’21 edycja wiosna, maj 2021
 13. “Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”. Polskie Centrum Programu Safer Internet , maj 2021
 14. Konferencja PRACA w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności, Zintegrowany System Kwalifikacji, kwiecień 2021
 15. Kierunki Przyszłości 2021 – Dziewczyny na Politechniki, Perspektywy, kwiecień 2021
 16. II Konferencja Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z internetu?, NASK, Przestrzeń from facebook, Unicef, kwiecień 2021
 17. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, kwiecień 2021
 18. Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności, IBE, kwiecień 2021
 19. Konferencja Cyfrowa różnorodność „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”, marzec 2021
 20. Debata o Etycznych dylematach rozwoju technologii w ramach cyklu CDTalks, czyli debaty o edukacji, CDT, marzec 2021
 21. II Konferencja Etyka w Public Relations Edycja 2021: Profesjonalista public relations w obliczu kryzysu globalnego, UW, marzec 2021
 22. Święto Wirtualnych Muzeów Małopolski, marzec 2021
 23. CDTalks, czyli debaty o edukacji – o Etycznych dylematach rozwoju technologii. Czy nowe technologie mogą być w ogóle etyczne?, PFR Fundacja, marzec 2021
 24. Srebrna Debata Silver marketing, czyli jak komunikować się z pokoleniem 50+?, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, marzec 2021
 25. III Forum Cyfrowej Administracji Publicznej (FCAP), IT Leader Club Polska, luty 2021
 26. Konferencja Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie, Edukacja zdalna i co dalej? Uczeń i nauczyciel po kryzysowej edukacji zdalnej, Learnetic, luty 2021
 27. Konferencji Asów Internetu, Szkoła z Klasą i Google, luty 2021
 28. Konferencja Twój Głos Ma Moc!, Amnesty International Polska, luty 2021
 29. Dzień Bezpiecznego Internetu z eTwinning – Edukacja medialna w erze dezinformacji, luty 2021
 30. 51 Sympozjum GAP, Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, styczeń 2021
 31. Konferencja „Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie”, Zdalne ocenianie pod lupą, czyli o roli informacji zwrotnej w edukacji, styczeń 2021
 32. Konferencja Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności, Fundacja Widzialni, Grudzień 2020
 33. Filmteractive Festival „Digital Transformation or Creative Industries”, listopad2020
 34. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, listopad 2020
 35. CopyCamp2020, listopad 2020
 36. Sztuka Edukacji. Fotografie w działaniu, listopad 2020
 37. V Forum Edukacji Dorosłych, EPALE Polska, listopad 2020
 38. Standaryzacja Cyfrowych Usług Publicznych, KPRM, listopad 2020
 39. Konferencja sprzedażowo-marketingowa Virtual Summit, listopad 2020
 40. I Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych danych – /The Future is data „Przyszłość to dane”, listopad 2020
 41. Konferencja Miasta w Internecie Liderzy Transformacji Cyfrowej, listopad 2021
 42. VI Kongres Rozwoju Edukacji „Nowoczesna uczelnia – nowoczesna dydaktyka”, listopad 2020
 43. Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online „Edukacja to komunikacja”, listopad 2020
 44. E-konferencja „Po co kulturze sieć?” w ramach < GovTech_Festival />, listopad 2020
 45. Debata online PFR „Jak oswajamy technologie?” w ramach < GovTech_Festival />, listopad 2020
 46. VII Kongres Współpracy Lokalnej, listopad 2020
 47. XVII Konferencja Informatyka w Edukacji „Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa, kształcenie na odległość”, UMK w Toruniu, październik 2020
 48. Festiwal Digital Cultures 2020, październik 2020
 49. International Virtual Conference Art Education In The Time Of Coronavirus | Reflecting On Today, Anticipating Tomorrow, październik 2020
 50. III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji „ Edukacja przyszłości +Przyszłość edukacji”, październik 2020
 51. 14 Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, październik 2020
 52. III Kongres FRSE, październik 2020
 53. Latarnicy2020 – zjazd regionalny, wrzesień 2020
 54. Międzynarodowa Konferencja Technologiczna Infoshare 2020, wrzesień 2020
 55. European Research and Innovation Days 2020 “The Science is Wonderful!”, wrzesień 2020
 56. Konferencja “Przyszłość edukacji” , wrzesień 2020
 57. Konferencja Włączenie Cyfrowe 2020, wrzesień 2020
 58. X Festiwal Sektor 3.0„Driving Change”, wrzesień 2020
 59. Srebrna Debata Silver marketing, czyli jak komunikować się z pokoleniem 50+?, sierpień 2020
 60. Konferencji Pokazać-Przekazać 2020 – „Halo Houston! … tu szkoła” CNK , lipiec 2020
 61. Konferencja Wikimedia Polska 2020, lipiec 2020
 62. Konferencja “Project Management 2.0 – Sztuczna Inteligencja 2027” w Akademii WSB, czerwiec 2020
 63. Konferencja Microsoft EduDay - Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości. #PolskaDolinaCyfrowa!, czerwiec 2020
 64. Kongres Impact re:action 2020 connected by Krakow – nauka wobec cyfryzacji, czerwiec 2020
 65. Konferencja “Jak uczyć języka przyszłości”, czerwiec 2020
 66. Konferencja “Maraton z Przedsiębiorczą Kobietą – wystartuj po sukces!”, maj 2020
 67. Women in Tech Days 2020 Pierwszy Festiwalu Kobiet w Technologiach ONLINE, kwiecień 2020
 68. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna “Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces”, marzec 2020
 69. Konferencja DIGITAL CHAMPIONS 2019, VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu „CYBERCOMPETITION. MASTERING DIGITAL WARFARE IN BUSINESS, CULTURE & POLITICS”, listopad 2019
 70. Konferencja „Doświadczanie przez inspirowanie”, EduMocOnline, październik 2019
 71. Konferencja „Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku”, sierpień 2019

stacjonarne, online

 1. Słupskie Targi Edukacyjne – 19 lutego 2015
 2. Forum Zielonej Energii – 24 lutego 2015
 3. Inauguracja działalności Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej – 11 marca 2015
 4. Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła -20 marca 2015
 5. Fundrasing – od teorii do praktyki – 31 marca 2015
 6. Środa z funduszami dla instytucji publicznych na projekty z zakresu e-administracji i cyfryzacji – 6 maja 2015
 7. Konsultacje z zasadami – rekomendacje dla zasad dialogu – 11 maja 2015
 8. Rewolucje MŚP. Nowe technologie jako źródło przewagi konkurencyjnej – 13 maja 2015
 9. Skuteczna edukacja osób w wieku 50+ – 15 maja 2015
 10. Konferencja inaugurująca kampanię „Moda na dobrą żywność” – 18 maja 2015
 11. Podstawy tworzenia stron internetowych – 29 maja 2015
 12. Słupsk – zielone miasto nowej generacji? Czy takiego miasta chcemy? – 2 czerwca 2015
 13. Doradztwo w korzystaniu z e-usług administracji publicznej – 22 czerwca 2015
 14. PO WER 2014-2020 – wniosek o dofinansowanie, procedury naboru – 21-22 września 2015
 15. Bezpieczny Internet: w domu i w szkole – 29 września 2015
 16. Zarządzanie projektami – marzec 2016
 17. Komunikacja w Internecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych – marzec 2016
 18. Praca z pakietem MS Office – marzec 2016
 19. “Startupowy Słupsk – zaczynamy!” – 1 marca 2016
 20. Tech soup rusza w Polskę – 20 kwietnia 2016
 21. Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw start-up – 3 sierpnia 2016
 22. Jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci – w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – 13 września 2016
 23. Jak wykorzystać metody pedagogiczno – teatralne w praktyce? – 17 września 2016
 24. Konferencja „Mobilność, piękno, zysk” – 19 września 2016
 25. “START-IT – Webwriting, czyli jak pisać skuteczne teksty internetowe.” – 27 września 2016
 26. Gala finałowa Projektu „Usta Słupska” – 28 września 2016
 27. Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – 25 października 2016
 28. Godzina Kodowania w SIT – 9 grudnia 2016
 29. “Startupowy Słupsk #02” – 30 stycznia 2017
 30. Warsztaty MuraLove – 23-27 stycznia 2017
 31. Czym jest w istocie sztuczna Inteligencja – stan obecny, kierunki rozwoju, korzyści i zagrożenia – 27 lutego 2017
 32. Ewolucja internetu: od Sieci Dokumentów (Web 1.0) do sieci pełniej znaczeń (Web 3.0) – 28 lutego 2017
 33. Co to jest Bitcoin i Blockchain? Nadchodząca rewolucja w finansach i globalnych bazach danych – 1 marca 2017
 34. “Czym jest “Cyfrowość” (Digital) we współczesnych Agencjach Usług Cyfrowych (Digital Solutions Agencies)?” – 1 marca 2017
 35. Start IT. Skuteczny e-mailing marketingowy – 3 marca 2017
 36. Startupowy Słupsk #3 – 29 marca 2017
 37. SPARKcamp Słupsk #1 – 25 maja 2017
 38. Startupowy Słupsk #4 – 8 czerwca 2017
 39. 21 Konferencja „Miasta w Internecie” PRZEŁOMY I KOLEINY CYFROWEGO PAŃSTWA – INNOWACJA – INTELIGENCJA – INTERAKCJA 28-30 czerwca 2017
 40. Nowoczesna strona WWW dla NGO – dostępna strona www – 18 września 2017
 41. START-IT – Skuteczna ochrona tajemnic w firmach i projektach IT – 28 września 2017
 42. Gala Finałowa Programu preakceleracyjnego “Wystartuj w Słupsku” – 20 lutego 2018
 43. Debata ekspercka – Hejt w języku – 4 października 2018
 44. Start IT: Aplikacje mobilne – od pomysłu do produktu – 21 października 2018
 45. FAKE NEWS. Jak rozpoznać nieprawdziwe informacje? – 7 grudnia 2018
 46. Kręcimy poezję – warsztaty muzyczno – filmowe – 29-30 września 2018
 47. Projekt Startuj w Słupsku #1- Startupowe ABC – 24 września 2018
 48. Projekt Startuj w Słupsku – Gala finałowa – 10 grudnia 2018
 49. Debata „Porozmawiajmy o młodych, Yes!YOUth Can” UM Słupsk, sierpień 2019
 50. Konferencja „Otwarci na świat, otwarci na przyszłość. Edukacja to relacja”, Akademia Pomorska, luty 2020

Spotkania produktowe online

 1. The Adobe for Education Summit powered by HyperDocs, sierpień 2021
 2. Intro to CS First, sierpień 2021
 3. MoteCon!, sierpień 2021
 4. Kahoot! EDU Summit, lipiec 2021
 5. STEMpedia Artificial Intelligence Bootcamp for Educators, lipiec 2021
 6. WeVideo Creator Community Summit, lipiec 2021
 7. Wakellet Community Week, czerwiec 2021
 8. Adobe for Education Summit, czerwiec 2021
 9. Microsoft EduDay, czerwiec 2021
 10. Scratch Around the World conference, czerwiec 2021
 11. Flipgid Live, czerwiec 2021
 12. Buncee Student Voices: End of Year Wrap Up, maj 2021
 13. Women in Tech Days Festiwal, maj 2021
 14. EU Code Week Teach Day, maj 2021
 15. Women in Cloud, Google, maj 2021
 16. Microsoft European Showcase Schools Summit, kwiecień 2021
 17. Microsoft Envision Forum Zaufanie Bezpieczeństwo Innowacje, marzec 2021
 18. Microsoft E2 Digital Education Exchange, marzec 2021
 19. Digital Champions Masterclass, HUMAN ORIENTED AI, RETHINK, styczeń 2020

Uzyskane tytuły, certyfikaty:

 1. Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021, 2021-2022, 2022-23
 2. Local Volunteer Code.org
 3. Adobe Creative Educator
 4. Mote Certified Educator
 5. Kami Certified Educator
 6. Book Creator Certified Author Level 1
 7. Wakelet Community Member

Odbyte kursy, szkolenia (wybór)

 • Microsoft dla edukacji:
 • Szkolenia dla edukatorów na platformie Microsoft dla edukacji – ponad 200 kursów, indywidualnych konsultacji, w tym będące częścią 12 ścieżek edukacyjnych:
  • Hybrid Learning Strategies for Success
  • Blended approaches for a modern learning environment
  • Continue the learning with Office 365 and Windows
  • Getting started: Digital classroom and student voice
  • Supporting Social and Emotional Learning with Microsoft Tools
  • STEM Level I
  • Office 365 Teacher Academy
  • Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Modern teaching and learning
  • OneNote Teacher Academy
  • 21st Century Learning Design
  • MIE Trainer Academy
  • Microsoft in Education
  • Akademii Cyfrowego Edukatora
  • Cykliczne potkania warsztatowe, aktywność w mediach społecznościowych (grupy zamknięte, w tym międzynarodowe) dedykowane grupie MIEE
 • Google
  Szkolenia dla edukatorów na platformie Google:

  • Getting Started with Google for Education – kurs
  • Internetowe Rewolucje – kurs
 • Ministerstwo Cyfryzacji / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Tworzenie dostępnych cyfrowo treści www – szkolenie dla webmasterów
  • Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów
  • ETR – Easy To Read – przygotowanie tekstów łatwych do czytania w urzędach
 • Platforma Navoica.pl – kursy uczelni wyższych
  • Podstawy sztucznej inteligencji, OPI PIB
  • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy nauczyciela, UAM Poznań
  • Technologie Informatyczne, Politechnika Łódzka
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Warszawski Instytut Bankowości
  • Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
  • Metoda projektów krok po kroku czyli jak kreatywnie osiągać cele, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze, UAM Poznań
  • Jak pracować w zespole zdalnie?, Parlament Studentów RP
  • Jak skutecznie prezentować swoje osiągnięcia przed publicznością, Parlament Studentów RP
  • Zarządzanie procesem uczenia się, Akademia WSB
  • Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Nauka programowania przez zabawę z dzieckiem w wieku 7-10 lat, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
  • Badawcze kompetencje informacyjne w pracy naukowej, Politechnika Krakowska
  • Psycholog w sieci, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Mindfulness w rozwoju osobistym i zawodowym, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • NCBiR
  • Otwarte dane – wprowadzenie dla użytkowników, twórców i programistów
  • Nie wszystkie prawa muszą być zastrzeżone” – czyli otwarte licencje w teorii i praktyce
  • Standard WCAG 2.0. Wprowadzenie do dostępności
  • Jak skutecznie prowadzić projekty technologiczne na styku sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego
 • Platforma OSE IT Szkoła – 68 kursów
 • Europass, Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych Moduł: PI M21 Zdalne Nauczanie
 • European Schoolnet Academy „EU Code Week Icebreaker Rerun”
 • Parlament Europejski Biuro w Polsce, wspólnie.eu „Jak efektywnie działać w sieci”
 • Akademia Data Science „Sztuczna Inteligencja dla Ludzi”
 • SpołEd „Otwarte zasoby edukacyjne”
 • Akademia PARP „Media społecznościowe w biznesie”
 • Akademia Edukatorów IT FOR SHE, cykl szkoleń w ramach Perspektywy Women in Tech
 • Aktywna Akademia 5 +, cykl webinarów z Ekspertem ds. nadużyć w nauce dr. hab. n. med. Markiem Wrońskim, Akademia Pomorska
 • Działam – Upowszechniania – Inspiruję, cykl szkoleń z zakresu upowszechniania, działań marketingowych oraz komunikacyjnych, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Archipelag Pokoleń, Erasmus + – edukacja przez całe życie, cykl szkoleń, warsztaty
 • Pozostałe firmy, organizacje z których ofert szkoleniowych korzystam regularnie – obszary: ICT, bezpieczeństwo cyfrowe, prawo autorskie, dostępność cyfrowa, archiwistyka cyfrowa, kultura w sieci:
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum e-learningu AGH
  • Cisco Networking Academy
  • PCG Akademia
  • Centralny Dom Technologii
  • Centrum Nauki Kopernik
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Centrum Cyfrowe
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | FINA
  • Narodowe Centrum Kultury
  • Fundacja Sektor 3.0
  • Fundacja Media 3.0
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Fundacja Nowoczesna Polska
  • Fundacja Szkoła z Klasą
  • Fundacja TechSoup
  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Siódmy Zmysł
  • Fundacja Dobra Sieć
  • Fundacja Panoptykon
  • Fundacja Katalyst Education – Mapa Karier
  • Koalicja Otwartej Edukacji
  • Wikimedia Polska
  • Your Roots in Poland
  • Centrum Archiwistyki Społecznej
  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  • Aktywator Witaj Świecie
  • Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
  • Kielecki Park Technologiczny
  • Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
  • Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • EBIB – Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji
  • Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk
  • Mazowiecki Instytut Kultury
  • Strefa Kultury Wrocław
  • Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
  • Fundacja Kino Szkoła
  • Evenea
  • ClickMeeting Team
  • Sukces TO JA
  • Giganci Programowania
  • PixBlocks, UAM Poznań
  • The Awwwesomes
  • Portal ngo.pl
  • pl
  • MyDigitalLife
  • Esri Polska
  • Wolters Kluwer Polska
  • American Corner
  • Dział Kultury, Ambasada USA
  • NASA
  • RETHINK
  • Hadi Partovi (Code.org)

Popularyzacja nauki, działania na rzecz społeczności lokalnej

Konferencja Naukowa – Akademia Pomorska, 2019

działania cykliczne z udziałem studentów

 • Hour of Code / Godzina Kodowania – grudzień
 • International Open Access Week / Tydzień Otwartej Nauki – październik
 • Europe Code Week / Tydzień Kodowania – październik
 • Erasmus Days – październik
 • European Cyber Security Month / Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa  – październik
 • All Digital Week / Tydzień z Internetem – marzec
 • Open Educaton Week / Tydzień Otwartej Edukacji – marzec
 • Tydzień z Internetem – marzec
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – luty

pozostałe – udział własny

 • Konkurs na remiks wolnej kultury POUŻYWAJ SOBIE! – wsparcie promocyjne
 • Kampania „Jesteś twórcą – masz prawo” – wsparcie promocyjne
 • Warsztaty teatralne, performance na otwarcie wystawy w ramach Kampanii Słupsk i Ustka Miastami bez nienawiści – wrzesień 2017
 • Projekt „Światłem pisane” – fotografia cyfrowa, obróbki grafiki. Wystawa w słupskiej Baszcie Czarownic materiałów (zdjęcia, prace twórcze, publikacja) będących rezultatem Projektu
 • Konkurs Quatrathlon Informatyczny – członkini komitetu organizacyjnego
 • Wsparcie mentoringowe uczennic II LO w Słupsku, projekt “Informatyka na obcasach”. Udział w wydarzeniu „DZIEWCZYNĄ jestem i nic co „męskie” nie będzie mi obce” – Dzień Kobiet, dzień kodowania dla uczennic szkół ze Słupska
 • Startuj w Słupsku – uczestnictwo w Gali Finałowej – wykład, członkini komisji oceniającej zwycięski projekt Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Cyfryzacji “CodeWeek – 1000 pierwszych inicjatyw online” w ramach Tygodnia Kodowania”2020
 • Laureatka konkursu Kancelarii Premiera Rady Ministrów „Portal Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa” 2021
 • Prowadzenie własnej strony internetowej e-bialek.pl/apsl dedykowanej studentom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pracą zdalną, dostosowanie strony www i materiałów dla studentów z Ukrainy- automatyczne tłumaczenie – dot. studentów wymiany semestralnej
 • od 2003 roku prowadzenie autorskich serwisów internetowych z poezją, blogów, w tym edukacyjnych dla dzieci i osób dojrzałych (około 5000 pojedynczych stron www)
 • Prowadzenie stron na FB – informacje o darmowych kursach, szkoleniach, inicjatywach aktywizujących studentów:
  • ICT for Free – obszar IT
  • Zmieniamy bo chcemy – obszar ekologii
  • Zarządzanie w Słupsku – obszar zarządzania, inicjatywy lokalne

po godzinach

Szczegóły na stronie e-bialek.pl

Z ostatniej chwili – rok 2021 – 2022

 

szczegóły na stronie e-bialek.pl/apsl

Kontakt

e-mail: ebialekapsl@gmail.com
FB: bialek.ewa