„Jeśli trzy słowa wyrażą coś lepiej i zabawniej niż cztery,
to świetnie, użyj trzech!”
Jonathan Carroll

Algorytm – opis, krok po kroku, obiektów oraz czynności, jakie należy wykonać dla osiągnięcia wyznaczonego celu, podany w postaci skończonego zestawu czynności oraz wskazaniem ich następstwa. Wyróżnia się następujące sposoby zapisu algorytmu: opis słowny, lista (jeden punkt, jedna operacja), schemat blokowy, w języku programowania (program).

Algorytmy  liniowe –

Algorytmy warunkowe –

Algorytmy interacyjne

Język programowania – zbiór reguł syntaktycznych (składnia) oraz semantyki (znaczenie), które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć, pozwala na precyzyjny zapis algorytmów oraz innych zadań, jakie komputer ma wykonać.

Scratch – edukacyjny język obiektowy opracowany w M.I.T. Media Lab przez Mitchela Resnicka, powszechnie uznawany za język „pierwszego kontaktu” z programowaniem, które odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku, różne typy danych są reprezentowane przez bloki o różnych kształtach, dzięki temu łatwo uniknąć niedopasowania typów, w języku Scratch można tworzyć programy które wykorzystują i łączą grafikę, animacje, muzykę i inne dźwięki.