Ważne!

  • Zaliczenia z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywać się będą podczas planowych zajęć, w terminach oraz lokalizacjach (salach laboratoryjnych) określonych w Planach zajęć dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Instytutów i Katedr. Aktualności oraz informacje dotyczące moich zajęć dla poszczególnych grup, w tym ich lokalizacji i tematyce udostępniam na stronie www.e-bialek.pl/apsl, zakładka Plan zajęć.

adres bezpośredni: http://e-bialek.pl/harmonogram-apsl/speakers/ewa-bialek/

W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach zaliczeniowych, w tym wykonanie zadania praktycznego oraz testu, z inną grupą laboratoryjną (w przypadku dostępności stanowiska komputerowego). Poza wyznaczonymi terminami dostęp do sal komputerowych, a tym samym zaliczenie przedmiotu nie będzie możliwe.

  • Wpisy do Kart okresowych osiągnięć studenta odbywać się będą po uzyskaniu zaliczenia. Wpisy, poza planowymi zajęciami laboratoryjnymi, mogą być dokonywane podczas konsultacji – informacja o nich dostępna jest na stronie j/w. O dodatkowych terminach i lokalizacji dokonywania wpisów poinformuję w terminie późniejszym.

Uwaga!

Proszę o bieżące sprawdzenie aktualności oraz planów przed zajęciami. W razie pytań proszę o kontakt mailowy.