Wstęp do informatyki

materiały dydaktyczne:

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj końcówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • zapoznanie z podstawami wiedzy dotyczącej architektury komputera i zasad jego funkcjonowania,
 • zapoznanie z teoretycznymi podstawami informatyki,
 • przedstawienie wiedzy dotyczącej reprezentacji różnych danych w komputerze i na nośnikach zewnętrznych,
 • zapoznanie ze strukturą i funkcjami systemu operacyjnego komputera oraz różnorodnością systemów operacyjnych,
 • przedstawienie etycznych i prawnych aspektów obrotu oprogramowaniem,
 • stworzenie podstaw do biegłego posługiwania się systemem operacyjnym komputera, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym (także zapoznanie z wybranymi zastosowaniami tego oprogramowania),
 • uzupełnienie wiedzy dotyczącej sieci komputerowych i usług sieciowych, a także zasad funkcjonowania sieci Internet,
 • kształtowanie świadomości co do roli Internetu jako narzędzia komunikacji,
 • zapoznanie z problematyka bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach komputerowych,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej społecznych i etycznych konsekwencji rozwoju metod i zastosowań informatyki.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • teoretyczne podstawy informatyki,
 • budowa i zasada działania komputera. Organizacja komputera-wiadomości ogólne,
 • oprogramowanie użytkowe – klasyfikacja. Oprogramowanie narzędziowe,
 • zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie przetwarzania informacji,
 • ogólna informacja o systemach zarządzania bazami danych,
 • system operacyjny komputera i jego funkcje. Typy systemów operacyjnych,
 • podstawowe informacje o sieciach komputerowych, Internet,
 • reprezentacja danych w komputerze,
 • wybrane aspekty społeczno-etyczne rozwoju informatyki.

Elementy ZALICZENIA:

 • kolokwia pisemne,
 • kolokwium ustne,
 • projekt.

Pozostałe:

 • kierunek – Matematyka,
 • liczba godzin – 30 (STS),
 • semestr I.